Om statsfeminism och aldrig mer missförstånd

Allmänt / Permalink / 0
"Ja men du är ju feminist e g e n t l i g e n" hör jag ofta. För ofta. Varje gång jag diskuterar feminism, faktiskt. "Du är väl inte emot mäns och kvinnors lika rättigheter?" Näe, det vore ju väldigt kontraproduktivt av mig i egenskap av kvinna. Exakt lika kontraproduktivt som att vara kvinna och verka för den feministiska agendan, faktiskt. 
 
Så i förhoppning att aldrig mer behöva sucka och stöna i frustration över okunskapen kring vad feminism och antifeminism är ska det här inlägget enkelt förklara några begrepp:
 
1) Feminism bygger på antaganden om att det dels råder en könsmaktsordning där kvinnor ALLTID är underordnade män, och att kön är UTESLUTANDE en social konstruktion. 
 
För att vara antifeminist räcker det således att medge att båda könen drabbas av orättvisor på basis av kön växelvis. Vidare räcker det att erkänna att det visst finns biologiska skillnader mellan könen och att kön inte enbart är något vi har hittat på. 
 
 2) Väldigt ofta avfärdas kritik mot feminismen som att de värsta stolligheterna bara kommer från enstaka radikala galningar och att man bara måste ha missförstått denna rättvisevurmande fredsrörelse som värnar kvinnors rättigheter. 
 
Då tycker jag att vi listar några ställen där de här ensamma galningarna ofta påträffas: 
 
Först ut, VÅR REGERING:
 
Sedan maktskiftet 2014 har vi vår första feministiska regering. Läs den rödgröna första regeringsförklaringen här.
 
I den ingår bland annat att samtliga budgetar skall tas fram med ett genusperspektiv (gender budgeting är en kontroversiell metod för fördelning av offentliga medel utifrån kön snarare än allmänna ändamål som ex. läkemedel, skolmat mm. Mao ändamål som anses gynna ett kön mer än det andra riskerar att förfördelas utan att hänsyn tas till ändamålet i sig - fundera ett par varv hur ex. genusbudgetering kan komma att påverka hemlösa män som ju utgör 95 % av alla hemlösa... )
 
Vidare ingår ett krav på att privata börsbolagsstyrelser skall utgöras av minst 40 % kvinnor. Har man någonsin ägt en aktie vet man vilken inverkan det kan ha på kursen att styrelsen rekryterar eller förlorar en nyckelperson - och nu hotar Morgan Johansson med att tvångsupplösa och/eller bötfälla privata bolag som inte dansar efter hans pipa. Ett beslut som har direkt, kännbar påverkan på medborgares investeringar (mina kvinnliga rosa plånbok drabbas alltså direkt!). 
 
Feminismen och dess mål - nämligen dekonstruktion av könsmaktsordningen uttryckt i lika UTFALL (inte möjligheter utan faktiska UTFALL) har en hel avdelning  på regeringens hemsida
 
Några öppna dörrar insparkade såklart, som i sig är helt ok, egentligen, om det inte vore för den här vidriga punkten:
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor
I egenskap av antifeminist är det här som "feminismen spårar". Förstår ni ens vad det är att leva i ett land där fördelningen av dammsugna kvadratmeter per vecka avgörs på REGERINGSNIVÅ? (Ett mål för att nå detta är att successivt öronmärka föräldraförsäkringsdagar åt vardera förälder - något som man skryter om i regeringsförklaringen 2015) där politiker röstar för att bända bort mammor från sina barn i jämställdhetens namn och det enda landet i hela världen som går emot WHO's amningsrekommendationer eftersom man prioriterar radikalfeministiska idéer utan vetenskapligt stöd och där man är så förblindad som medborgare att man gärna betalar hela skatten för bara hälften av beslutsmöjligheten. 
 
Jag tycker att man måste vara fullkomligt rubbad i hela huvet om man stödjer att regeringen lägger sig i två vuxna personers beslut om fördelning av föräldradagarna. Det går inte att anse sig själv vara mogen nog att bli förälder och samtidigt göra avkall på sin förmåga att fatta beslut som rör barnet man sätter till världen. 
 
Vi fortsätter med barnen. Från förskola och tills de tar studenten vet ju de flesta att undervisningen måste följa ett antal läroplaner som har gällt sen 1994. I samtliga står det otroligt tydligt, svart på vitt att skolans roll är att AKTIVT MOTVERKA TRADITIONELLA KÖNSROLLER.  Märk väl att det står traditionella, och inte skadliga könsroller. För är något så att säga traditionellt följer det inte de socialkonstruktivisitiska genusteorierna och måste därför manglas. När läroplanerna skrevs om för att innehålla detta krav på motverkan av traditionella könsroller gjordes det baserat en utredning av Moira von Wright som sen blev rektor för genusjugends högkvarter - Södertörns Högskola. I utredningen, beställd av Skolverket, vid namn "Genus och text" konstateras bland annat att:
 
”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” s.65
 
Vetenskap är alltså sekundärt, genus är prioriterat. 
 
Detta har inte varit helt okontroversiellt och mött bland annat följande reaktioner från bland andra professorer i matte och fysik från Chalmers och tidningen Forskning och Framsteg för att nämna några.
 
Det är här värt att påpeka att det här var 1) finansierat med skattemedel 2) bara var början. 
 
Numera är akademin fullkomligt genusinfesterad till den grad att man delar ut skattemedel i form av miljonbelopp till studier som "Trumpeten som genussymbol"  (800 k) "Rum, rytm & resande - genusperspektiv på tågstationer" (totalt över 5 MKR från bland andra Trafikverket - begrunda den nästa gång det är dags att skatta flera tusen för bilen) och många många fler som ni kan se här (teaser: ”Intimitetens sociala former: Närhetspraktik och identitet i kollektivt boende, husdjursrelationer och pardans”, Maria Törnqvist, Institutet för framtidsstudier. 3 705 000 kr)
 
Förresten, har vi i Sverige något Nationellt Sekretariat för någon annan forskning än genus? Medicin? IT? Ekonomi? Ni tycker inte det är ganska talanade då? Jag gör. Från universiteten bärs dessa idéer in i den offentliga förvaltningen där de påverkar allt från t.ex. barns skolgång, sjukvård, försvar och stadsplanering. 
 
I kommunerna och landstingen är både prioriteringarna och kostnaderna för att implementera dem väldigt uppenbara. Ett exempel är den uttjatade rapporten om jämställd snöröjning. 
PDf:en på 8 sidor kostade 2 miljoner att fram, och ämnas att fungera om styrdokument för landets 290 kommuner. Varje kommun skall således lägga om sitt arbete - för att detta skall vara möjligt måste de dels förstå hur och varför viket innebär omfattande informations och utbildningsarbete för personalen där förlusten i arbetstimmar blir astronomisk (jämför detta med kostnaden för en röd dag)  och därefter tillkommer kostnader för själva implementeringen - då har ingen hänsyn tagits till den kraftigt förhöjda risken för motorvägsolyckor när man prioriterar bort snöröjningen på "maskulina" farleder där lastbilar med varor, polis, ambulans och andra tyngre och viktigare fordon kör. Föreställ er samtliga såna här satsningar och försök se hela kostnadsbilden istället för att avfärda några skattemillar i direktkostnad för en förstudie.
 
Inte ens vårt försvar är fredat utan utgår från den här genushandboken. Lustigt att det helt plötsligt fanns resurser att ta fram en genusmanual trots minskade anslag varje år det senaste decenniet. Ptja, regnbågsflaggor är kanske billigare än k-pistar känns måhända billigare men lite klena i krig, no?
 
Men trösten är att vår skattefinansierade public service åtminstone visar festliga fittmössor medan vi blir slaktade i krig. 
 
Min slutsats är att den feminism som dominerar idag är byggd på genusteori. Genusvetenskapen har trots att den saknar vetenskapligt stöd (vilket man förklarar med att vetenskap as we know it är en patriarkal konstruktion som måste dekonstrueras), varken tål granskning eller kritik kontaminerat alla samhällsskikt - från verkställande offentlig förvaltning till lagstiftande organ och opinionsdrivande public service - på skattebetalarnas bekostnad utan samma skattebetalares medgivande vilket förfördelar individer - kvinnor som män.
 
Jag är för kvinnors likabetalning för lika arbete, jag är odelat för lika reproduktiva rättigheter för kvinnor och män och jag är såklart alltid för att både kvinnor och män ska få lika möjligheter att studera, äga och förvalta kapital och ta risker som ger utdelning i form av makt och egendom. 
 
Därför är jag och förblir antifeminist. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Till top